allemand » portugais

schreiten <schreitet, schritt, geschritten> [ˈʃraɪtən] VERBE intr +sein geh

schritt [ʃrɪt]

schritt imp von schreiten:

Voir aussi : schreiten

schreiten <schreitet, schritt, geschritten> [ˈʃraɪtən] VERBE intr +sein geh

Voulez-vous ajouter des mots, des phrases ou des traductions ?

Proposez de créer une nouvelle entrée pour un mot.

Page en Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文